ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.digitalsolidarity.gov.cy από τον/την επισκέπτη/ρια / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του/της με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του. Συνεπώς, ο/η επισκέπτης/ρια / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο/η επισκέπτης/ρια / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.digitalsolidarity.gov.cy ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του/της επισκέπτη/ριας / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διατηρεί τον ιστότοπο www.digitalsolidarity.gov.cy για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε ψηφιακές προσφορές που αναρτώνται από εταιρείες/οργανισμούς.

Οι δημόσιοι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στον ιστότοπο να είναι ακριβείς και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται είναι ακριβείς. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών/ριών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

2) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της σελίδας που αναρτάται και δημιουργείται από κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της ακόλουθης άδειας χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0).

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

3) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Γενικά

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του/της επισκέπτη/ριας / εγγεγραμμένου/ης χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών του www.digitalsolidarity.gov.cy

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται κατωτέρω, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

  • Παροχή Υπηρεσιών:  Προκειμένου να μπορεί ο/η επισκέπτης/ρια / εγγεγραμμένος/η χρήστης να υποβάλλει αιτήσεις είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός/ή παρέχει κατά την εγγραφή του και την υποβολή της αίτησης στην φόρμα καταχώρισης.
  • Συγκατάθεση – συναίνεση:  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή τους στους εξής  σκοπούς επεξεργασίας: υποβολή προσφοράς.

β. Ενημέρωση, επεξεργασία και σκοποί επεξεργασίας:

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει τον/την επισκέπτη/ρια εγγεγραμμένο/η χρήστη και ο/η επισκέπτης/ρια / εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος/η για τα κάτωθι:

i.Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του/της επισκέπτη/ριας / εγγεγραμμένου/ης χρήστη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο/α κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του/της και στην αίτηση του/της στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο αίτημα.

ii.Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων, Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας:

1.Βασική επεξεργασία

Προκειμένου υποβληθεί και να διεκπεραιωθεί ένα αίτημα μέσω του ηλεκτρονικού ιστότοπου (www.digitalsolidarity.gov.cy) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ζητούνται ανάλογα με την περίπτωση:

  • πλήρες ονοματεπώνυμο
  • αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου
  • όνομα εταιρείας/οργανισμού
  • τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας
  • ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του αιτητή/τριας.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διεκπεραίωση της αίτησης, η επικοινωνία με τον/την χρήστη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την αίτηση και γενικώς η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του/της χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

2.Επεξεργασίες που απαιτούν συγκατάθεση

Για την αποστολή στον/ην εγγεγραμμένο/η χρήστη ενημερωτικών μηνυμάτων από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το www.digitalsolidarity.gov.cy ο/η εγγεγραμμένος/η χρήστης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του. 

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση αυτή και να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.digitalsolidarity.gov.cy στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mgiorgoudis@research.org.cy

O/η επισκέπτης/ρια / εγγεγραμμένος/η χρήστης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται στα πλαίσια ελέγχων από τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

3.Αποδέκτες Δεδομένων

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του/της εγγεγραμμένου/ης  χρήστη είναι ή δύνανται να είναι:

αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4.Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Κάθε εγγεγραμμένος/η χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του/της, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

(i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.,

(ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του/της,

(iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του/της δεδομένων,

(iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων, και

(v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του/της.

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mgiorgoudis@research.org.cy

5.Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του/της επισκέπτη/ριας εγγεγραμμένου/ης χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

6.Υποχρεώσεις και Περιορισμός Ευθύνης Υφυπουργείου

6.1 Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι πλήρες, ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένές από το Υφυπουργείο. Παρόλα αυτά, το Υφυπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας.

6.2 Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της πλατφόρμας (ψηφιακές υπηρεσίες, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό κλπ) να είναι ασφαλές προς χρήση από τους επισκέπτες ή/και χρήστες της. Παρόλα αυτά, καμία εγγύηση δεν παρέχεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις συσκευές των επισκεπτών ή/και χρηστών από τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας.

6.3 Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες ή/και χρήστες μέσω της πλατφόρμας, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των ιδίων να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Υφυπουργείου.

6.4 Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Υφυπουργείου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στους επισκέπτες ή/και χρήστες εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης της πλατφόρμας.

7. Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας

7.1 Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι το Υφυπουργείο, κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη λειτουργία της πλατφόρμας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.

7.2 Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της λειτουργίας, ο επισκέπτης ή/και χρήστης υποχρεούται να διακόψει αμέσως τη χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών της. Η πρόσβασή του στη πλατφόρμα, στις πληροφορίες ή στις υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.

7.3 Επιπλέον, συμφωνεί ότι το Υφυπουργείο, δεν ευθύνεται έναντι αυτού ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής του στη πλατφόρμα, τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες αυτής.

8. Κανόνες Συμπεριφοράς Επισκεπτών ή/και Χρηστών

8.1 Ο επισκέπτης ή/και χρήστης της διαδικτυακής πλατφόρμας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και την κείμενη νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της διαδικτυακής πλατφόρμας.

8.2 Ο επισκέπτης ή/και χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία στην πλατφόρμα και των ψηφιακών προϊόντων από τον ίδιο, λόγω ακατάλληλων ενεργειών του.

8.3 Απαγορεύεται η προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού συνδεδεμένου με τη πλατφόρμα. 

8.4 Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε δικαστικής αγωγής και αξίωσης, κατά της πλατφόρμας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης της, ο επισκέπτης ή/και χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει το Υφυπουργείο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση.

4) COOKIES

Ως συνήθης πρακτική, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή/και χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των επισκεπτών ή/και χρηστών της πλατφόρμας. Τα cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αφορούν μόνο στην τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και έχουν ως στόχο την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη ή/και χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της πλατφόρμας, ενδεικτικά δε, μεταξύ άλλων, για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login), για την παροχή σε αυτούς προσωποποιημένων υπηρεσιών, για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας, τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Για τη χρήση cookies για τους προαναφερθέντες σκοπούς, η πλατφόρμα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση του χρήστη, όπου αυτή απαιτείται με βάση την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της πλατφόρμας, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά καταγράφονται στα log files της πλατφόρμας διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.